Moskwa-Żukowski, 24.08.2007. Mil Mi-177 (RA-25777)