Moskwa-Żukowski, 24.08.2007. Kazan Helicopters AKTAI