Tel-Aviv, 14.02.2011. Sikorsky S-70A-55 Yanshuf (845). Israeli Air Force