Israeli Air Force Museum, Hatzerim Base, 15.02.2011. IAI Kfir C7 (529). Eksponat.