Israeli Air Force Museum, Hatzerim Base, 15.02.2011. Dornier Do-28B-1 Agur (005). Eksponat.