Radom-Sadków, 28.08.2005. C130J (Mk 4) Hercules (876), Royal Air Force