Brno-Tu°any, 10.09.2005. Soko G-4 (N-62) Super Galeb (23638), Ratno Vazduhoplovstvo i PVO (Lotnictwo wojskowe Serbii i Czarnogˇry)